Llibres

BIBLIOGRAFIA DE PERE ALSIUS I TORRENT

BIBLIOGRAFIA DE PERE ALSIUS I TORRENT

Capítol del llibre «Pere Alsius i Torrent (1839-1915). Un farmacèutic entre la Renaixença literaria i científica», publicat pel Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles l'any 2016, pp.239-244.

L’any 1987, el Centre d’Estudis Comarcals va liderar un seguit d’actes que, en motiu del centenari del descobriment de l’anomenada «mandíbula de Banyoles», es van dur a terme a Banyoles. Entre aquests actes es va fer una publicació en homenatge a Pere Alsius, en què diversos erudits van escriure sobre les seves diferents facetes. Podem esmentar, per la relació que té amb aquest text, el de Narcís Soler i Masferrer, que va escriure «Bibliografia de Pere Alsius i Torrent (Banyoles, 1839-1915)», en el qual recollia tot allò que Alsius publicà al llarg de la seva vida, una tasca que no va ser gens fàcil, ja que, tal com el mateix Soler deia, «no sabem que ell conservés d’una manera sistemàtica un exemplar de totes les seves publicacions, ni que en portés una relació». D’aquí, la importància d’aquesta publicació, que havia de servir per «a aquells qui d’ara endavant s’ocupin d’aquest autor o de les ciències que ell conreà».
D’aquella publicació han passat gairebé trenta anys i són molts els mitjans que avui en dia ens permeten arribar allà on abans ens era pràcticament impossible. Això explica, doncs, que s’hagi cregut convenient incloure també la bibliografia actualitzada de Pere Alsius en aquesta nova publicació del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, que recull les ponències que es van dur a terme en motiu del Col·loqui de Tardor.
Aquesta bibliografia, com hem dit, s’ha pogut ampliar per la creació dels arxius comarcals i la seva posterior connexió en xarxa, cosa que ha permès consultar-los arxius d’arreu amb una gran facilitat. El mateix que ha passat amb altres arxius i biblioteques que també s’han afegit en aquest intercanvi d’informació, en molts del casos fins i tot amb la digitalització dels documents, en el cas de revistes i periòdics. A part, un altre factor que hi ha ajudat ha estat el paper dut a terme per la mateixa família Alsius, i no tan sols per preservar tota la documentació que els ha estat possible, sinó també per la iniciativa d’encarregar la catalogació de tot el seu arxiu (AFAL), que actualment també es pot consultar en línia.
Pot ser que, amb aquests mitjans i el treball dels investigadors, aquesta bibliografia encara es pugui anar ampliant. En aquest sentit, cal fer referència a les dues publicacions que s’hi han inclòs trobades per Enric Aragonès, tal com hem pogut llegir en el capítol anterior d’aquest Quadern, publicades per Alsius en El Sentido Católico en las Ciencias Médicas.
Si comparem aquest estudi amb el que va publicar Soler, veurem que en aquell es recollien un total de seixanta-sis publicacions diferents de Pere Alsius, considerant com una de sola les publicacions que han estat publicades per capítols, mentre que en el que teniu a les vostres mans aquest número s’ha ampliat a vuitanta-un, entre les quals catorze de pòstumes i dues d’inèdites. En aquest darrer cas, però, el nombre es podria ampliar, ja que Alsius va deixar diversos treballs inacabats. N’esmentarem sis: El reno en la provincia de Gerona, Arqueologia prehistórica paleolítica: Los sílex magdalénicos de Serinyá, Rocas halladas en el terreno diluvial de Bañolas, Lo Rech major, Memoria sobre la explotación de las turberas de Bañolas i Bañolas. Sellos municipales.
Cal esmentar, finalment, que aquest estudi exhaustiu ens ha permès poder arribar a la conclusió que un pretès article de Pere Alsius titulat La Cova de Serinyà, publicat suposadament l’any 1882 al Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana, tot i haver estat citat per molts autors sembla que no ha existit mai, motiu pel qual no s’ha inclòs en aquesta bibliografia.
I encara un darrer apunt pel que fa a la seva correspondència, que és molt àmplia: Soler la va esmentar en el seu treball, però en aquest estudi hem preferit no incloure-la, a l’espera que n’aparegui un altre de molt més complet fet a partir de la catalogació que l’historiador i arxiver banyolí David Masgrau ha fet de l’Arxiu de la Família Alsius (AFAL), en el qual es relacionen més de quatre-cents originals.

BIBLIOGRAFIA

1871
«L’estany de Banyolas». La Renaxensa, núm. 7 (3 maig 1871), p. 93-94; núm. 8 (15 maig 1871), p. 102-104; núm. 9 (1 juny 1871), p. 115-117.
«Unificació de mesuras, pesos y midas durant lo segle XVI». La Renaxensa, núm. 13 (1 agost 1871), p. 165-166.1871-1872
«Breu ensaig geológich de la conca de Banyolas». La Renaxensa, núm. 19 (1 novembre 1871), p. 237-239; núm. 20 (15 novembre 1871), p. 249-252; núm. 21 (30 novembre 1871), p. 261-263; núm. 22 (15 desembre 1871), p. 277-281; núm. 23 (1 gener 1872), p. 289-292; núm. 24 (15 gener 1872), p. 304.

1872
Ensaig histórich sobre la vila de Banyolas. Barcelona: Estampa de L. Obradors y P. Sulé. (Folletí de La Renaxensa). [L’apèndix i la tercera part es publiquen el 1881 a Girona: Impremta del Hospici Provincial. El 1895 es publica una segona edició de l’Ensaig, en fascicles, al Semanario de Bañolas, Banyoles: Estampa de F. Mateu i Vilardell. El 1911 se’n reprodueix un fragment: «La Festa de Corpus á Banyolas á principis del sigle XVII» al Setmanari de Banyolas, núm. 65 (18 de juny de 1911), p. 2. Se’n reprodueix un altre fragment a: Joan Gratacós (ed.). Antologia de l’Estany. Banyoles: Ajuntament de Banyoles, 1989, p. 29-33. El 1887 J. López de Ayala en va reproduir un fragment traduït en llengua castellana a la revista madrilenya La Controversia, vol. I, núm. 6, 8, 9 i 10].
«Rectificacions á la serie d'articles publicada baix lo epígrafe: Breu ensaig geológich de la conca de Banyolas». La Renaxensa, núm. 24 (15 març 1872), p. 304.
«Notícias inéditas sobre’l monastir de Sant Llorens del Mont del bisbat Girona». La Renaxensa, núm. 3 (1 març 1872), p. 36-37.
«Una escriptura curiosa per sa data». La Renaxensa, núm. 6 (15 abril 1872), p. 67.

1873
«Estudis geografichs sobre’l bisbat de Gerona durant la edat mitjana». La Renaxensa, núm. 1 (1 febrer 1873), p. 4-7; núm. 2 (15 febrer 1873), p. 19-23; núm. 4 (15 març 1873), p. 42-45; núm. 6 (15 abril 1873), p. 75-78; núm. 9 (20 maig 1873), p. 117-120; núm. 10 (1 juny 1873), p. 130-133.

1874
«Correspondencia». La Renaxensa, núm. 2 (20 gener 1874), p. 25-27. [Carta al director. Aquesta carta, escrita quan estava pres pels carlins i en la qual explica algunes observacions geològiques de la zona on estava empresonat, ha donat peu que se citi en moltes obres com «Notas sobre los volcanes del valle de Hostoles y edad de los volcanes de Gerona»].

1875
«Troba singular». La Renaxensa, núm. 9 (15 febrer 1875), p. 310-313.
«Apuntes per a un estudi geologich». La Renaxensa, núm. 20 (31 juliol 1875), p. 159-169.

1876
«Observacions sobre la mineralisació de las ayguas sulfuradas fredas». La Renaixensa, núm. 1-2 (28 febrer 1876), p. 34-37.

1877
«Restos romans en la Garriga». La Renaixensa, núm. 11 (30 novembre 1877), p. 347-351.
«Apuntes geológico-geográficos referentes á la provincia de Gerona». Revista de Gerona, núm. 11 (juliol de 1877), p. 289-293.

1878
«Rogativas extraordinarias á san Martirián patron de Bañolas». Revista de Gerona, núm. 2 (1 febrer 1878), p. 81-87. [Publicat, també, amb el títol: «Rogativas», al Semanario de Bañolas, núm. 120 (24 maig 1896), p. 2-4; núm. 121 (31 maig 1896), p. 2-4; núm. 125 (28 juny 1896), p. 3-4; núm. 126 (5 juliol 1896), p. 3-4; núm. 127 (12 juliol 1896), p. 3-4; núm. 144 (8 desembre 1896), p. 3].

1878-1879
«Estudios geológicos sobre la región central de la provincia de Gerona». Revista de Gerona, núm. 4 (1 abril 1878), p. 156-171; núm. 6 (1 juny 1878), p. 248-264; núm. 8 (1 agost 1878), p. 348-363; núm. 3 (1 març 1879), p. 103-113; núm. 4 (1 abril 1879), p. 143-152. [Reproducció facsímil a: Revista de Gerona, t. 3 (1978), p. 103-113 i 143-152].

1879
«Consideraciones acerca de la obtención del ácido cítrico». El Sentido Católico en las Ciencias Médicas, vol. 1, núm. 14 (15 juny 1879), p. 100-101.

1880
«Reseña historico descriptiva de la gloriosa imágen de Nuestra Señora del Mont». Asociación Literaria de Gerona: Certamen de 1879. Gerona: Imprenta y Librería de Vicente Dorca, p. 79-115. [Entre 1893 i 1894 es torna a publicar a: El Eco de la Montaña, núm. 47 (21 maig 1893), p. 1-2; núm. 55 (16 juliol 1893), p. 1-2; núm. 58 (6 agost 1893), p. 1-2; núm. 65 (24 setembre 1893), p. 1-2; núm. 69 (22 octubre 1893), p. 1-2; núm. 78 (24 desembre 1893), p. 1-2; núm. 103 (17 juny 1894), p. 1-2; núm. 104 (24 juny 1894), p. 1-2; núm. 106 (8 juliol 1894), p. 1-2].
«Arqueología: I. Hacha de piedra pulimentada de Esponellà. II. Hacha de cobre de Palau de Rosas». Revista de Ciencias Históricas, vol. I, p. 386-388. [Amb dues figures].

1882
«Serinyá y Caldas de Malavella». Anuari de l’Associació d’Excursions Catalana, p. 531-540. [Amb una làmina i un quadre comparatiu].
«Consideraciones sobre la obtención del óxido rojo de mercurio». El Sentido Católico en las Ciencias Médicas, vol. 4, núm. 25 (1 juliol 1882), p. 487-489.

1883
«Nomenclator geográfico histórico de la provincia de Gerona». Asociación Literaria de Gerona: Certamen de 1882. Girona: P. Torres, p. 87-248. [Escrit conjuntament amb C. Pujol i Camps].

1884
«Discurso que en el acto de la solemne distribución de premios del certamen celebrado por la Asociación Literaria de Gerona, leyó el dia 1º de noviembre de 1883 el presidente de la misma D. Pedro Alsius y Torrent». Asociación Literaria de Gerona: Certamen de 1883. Girona: Imp. de P. Torres. [Amb un Cuadro paleoetnológico de la provincia de Gerona desplegable].

1885
«Efectos del volcanismo en la provincia de Gerona». Revista de Gerona, núm. 3 (març 1885), p. 65-71. [Reproducció facsímil a Revista de Gerona, t. 9, (1978), p. 65-71].
«Cuento de hadas: Las “alojas” del lago de Banyoles». Revista de Gerona, núm. 5 (maig de 1885), p. 129-132.

1888
«Memoria del señor secretario don Pedro Alsius y Torrent». Asociación Literaria de Gerona: Certamen de 1887, p. 27-36.

1890
«La Fontpudosa». A: Calendari-guia de Banyolas y sa comarca. Barcelona: Estampa La Renaixensa, p. 76-78. [Publicat, també, a: Semanario de Bañolas, núm. 20 (17 juny 1894), p. 1-3].
«L’estany». A: Calendari-guia de Banyolas y sa comarca. Barcelona: Estampa La Renaixensa, p. 122-125. [Un fragment d’aquest text es reprodueix amb el títol «L’estany de Banyoles» a: Joan Gratacós (ed.). Antologia de l’Estany. Banyoles: Ajuntament de Banyoles, 1989, p. 27-29].

1891
«Una discusión histórica. ¿Rimila fue abad del monasterio de Bañolas?». Revista de Gerona, núm. 10 (octubre 1891), p. 300-304.

1894
«La cova dels Encantats. Serinyá». Semanario de Bañolas, núm. 34 (23 setembre 1894), p. 1-3. [Publicat, també, a: Boletín de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, núm. 40 (novembre 1894), p. 95-98, i a Lo Geronés, setmanari de avisos y noticias, núm. 26 (29 setembre 1894) p. 2-3].
«Sonetos. Las pasiones». Revista de Gerona, núm. 6 (juny 1894), p. 181.
«Las alojas». Semanario de Bañolas, núm. 9 (1 abril 1894), p. 2-3.
«Escala métrica en l’estany de Banyolas». Semanario de Bañolas, núm. 13 (29 abril 1894), p. 1-3.
«Lo dolmen de Romanyá de la Selva». Semanario de Bañolas, núm. 24 (15 juliol 1894), p. 1-3.
«La caritat de Banyoles». Semanario de Bañolas, núm. 27 (5 agost 1894), p. 1-3.
«Puig de S. Martiriá (Convent-vell)». Semanario de Bañolas, núm. 38 (23 octubre 1894), p. 2-3.

1895
«Serinyá: reseña histórica de este pueblo desde la más remota antigüedad hasta los tiempos modernos». Asociación Literaria de Gerona: Certamen de 1894, p. 147-179.
«Gestas banyolinas: Lo Regiment de San Fernando». Semanario de Bañolas, núm. 80 (1 setembre 1895), p. 1-3.
«Imatje de un Sant Cristo del segle XI. Iglesia parroquial de Cors». Semanario de Bañolas, núm. 92 (24 novembre 1895), p. 3-4.

1896
«Los bólidos». Semanario de Bañolas, núm. 103 (16 febrer 1896), p. 3.
«Perpetua quaresma». Semanario de Bañolas, núm. 109 (29 març 1896), p. 6-7.
«Espeleologia catalana». Semanario de Bañolas, núm. 126 (5 juliol 1896), p. 2-3; núm. 127 (12 juliol 1896), p. 2-3; núm. 128 (19 juliol 1896), p. 3-4; núm. 129 (25 juliol 1896), p. 2-3. [Publicat, també, a: Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 22 (juliol-setembre 1896), p. 181-189].
«Descubriments pre-histórichs en l’Ampurdá». Semanario de Bañolas, núm. 139 (4 octubre 1896), p. 4-5. [Publicat també amb el títol «Descubriments protohistórichs en l’Ampurdá». Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, núm. 2 (gener-març 1897), p. 146-148].

1897
«La vall de Maria. Descubriments arqueológichs». Semanario de Bañolas, núm. 35 (24 octubre 1897), p. 2-3. [Publicat, també, a: Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, núm. 6 (gener-febrer 1898), p. 483-487].

1898
«Consideracions sobre’l temporal últim». Semanario de Bañolas, núm. 49 (6 febrer 1898), p. 5-6; núm. 50 (13 febrer 1898), p. 4-6; núm. 51 (20 febrer 1898) p. 4-6; núm. 52 (27 febrer 1898), p. 4-6; núm. 54 (27 març 1898), p. 4-5; núm. 55 (3 abril 1898), p. 4-5; núm. 60 (8 maig 1898), p. 5-6.
«Excursió á Burgonyá». Lo Geronés, núm. 219 (26 juny 1898), p. 3. [Publicat, també, a: El Setmanari de Bañolas, núm. 70 (10 juliol 1898), p. 1-5].

1899
«Algo sobre la obtención del jarabe y vino de hemoglobina». Boletín del Colegio de Farmaceúticos de la provincia de Gerona, núm. 3 (30 setembre 1899), p. 33-35. [Publicat, també, a: La Farmacia Moderna, núm. 14 (16 maig 1900), p. 207-209].

1900
La Santíssima Vera-creu de Besalú. Barcelona: Impremta Antoniana. [Escrit anònim. Es publica signat per l’autor, amb el títol «La Vera-Creu de Besalú», a La Creu del Montseny, núm. 46 (4 febrer 1900), p. 1-2.] «Memorias históricas». Lo Geronés, (15 abril 1900), p. 2-3.

1906
«Armonía». Armonia. Revista Literaria Ilustrada Mensual Bilingüe, núm. 22 (15 agost 1906).

1907-1908
«El Magdalénico en la provincia de Gerona». Cataluña, núm. 6 (15 desembre 1907), p. 61-62; núm. 7 (1 gener 1908), p. 83-84; núm. 12 (14 març 1908), p. 121-123; núm. 14 (15 abril 1908), p. 138-139; núm. 18 (15 juny 1908), p. 171-172; núm. 21 (1 agost 1908), p. 195-196; núm. 22 (15 agost 1908), p. 203-204. [Capítols del llibre El Magdalenense en la provincia de Gerona, publicat el 2015 (ed. N. Soler)].

1909
Centenari de la Guerra de la Independencia: Homenatje al doctor Rovira y demés fills de Banyolas y comarca que’s sacrificaren per la patria. Banyoles. [Escrit conjuntament amb J. Hostench i Torrent].

1910
«Notas folk-lóricas: Rosers». Setmanari de Banyolas, núm. 1 (1 gener 1910), p. 1.
«Notas folk-lóricas: Las Estunas. Tradició de las alojas». Setmanari de Banyolas, núm. 2 (3 abril 1910), p. 2.
«Notas folklóricas: Las bruixas». Setmanari de Banyolas, núm. 4 (17 abril 1910), p. 2.
«Formació de las Estunas». Setmanari de Banyolas, núm. 7 (7 maig 1910), p. 1-2.
«Necrópolis banyolinas». Setmanari de Banyolas, núm. 11 (5 juny 1910), p. 1-2; núm. 15 (3 juliol 1910), p. 1-2; núm. 17 (17 juliol 1910), p. 1-2.
«Lo Convent-vell». Setmanari de Banyolas, núm. 20 (7 agost 1910), p. 1.
«La festa mayor de Banyolas». Setmanari de Banyolas, núm. 31 (25 octubre 1910), p. 1.
«Notas espeleológicas: Los fenents». Setmanari de Banyolas, núm. 38 (11 desembre 1910), p. 1.
«Notas espeleológicas: Los xucladors, las Estunas, bufador». Setmanari de Banyolas, núm. 39 (18 desembre 1910), p. 1.

1911
«Notas espeleológicas: Ayguas subterràneas. Banyolas». Setmanari de Banyolas, núm. 41 (1 gener 1911), p. 1; núm. 43 (15 gener 1911), p. 1.
«Sobre instrucció pública». Setmanari de Banyolas, núm. 46 (5 febrer 1911), p. 1; núm. 47 (12 febrer 1911), p. 1.
«Notas folk-klóricas: Consueta de defuncions». Setmanari de Banyolas, núm. 63 (4 juny 1911), p. 1.

1914
«Las “alojas” del lago de Bañolas». Suplemento Literario de El Autonomista (desembre 1914), p. 6-10.

Publicacions pòstumes

1915
«De la barra humana descoberta anys enrera a Banyoles». Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, any XII, núm. 7 (octubre 1915), p. 126-132. [Capítol del llibre El Magdalenense en la provincia de Gerona, publicat el 2015 (ed. N. Soler)].
«La iglesia de Serinyá». El Autonomista (octubre 1915), p. 15-16.

1916
«História del nostre temple parroquial». Gazeta Banyolina, núm. 47 (15 agost 1916), p. 2-3. [Escrit per la redacció de la Gazeta Banyolina a partir de textos de P. Alsius].
«Notes folclóriques: Anuncis municipals». Gazeta Banyolina. núm. 51 (15 octubre 1916), p. 3-4.
«Notes folclóriques: Anuncis ecclesiástics». Gazeta Banyolina, núm. 52 (5 novembre 1916), p. 3-4; núm. 53 (19 novembre 1916), p. 3-4.
«Notes folclóriques: Col·locació dels fidels en la iglesia». Gazeta Banyolina, núm. 54 (3 desembre 1916), p. 2.

1916 - 1917
«Notes folclóriques: Salutació popular». Gazeta Banyolina, núm. 55 (17 desembre 1916), p. 2-3; núm. 57 (14 gener 1917), p. 2-3.

1917
«Notes folclóriques: Les alojes del estany de Banyoles». Gazeta Banyolina, núm. 62 (25 març 1917), p. 2-4.
«Notes folclóriques: Lo drac del estany de Banyoles». Gazeta Banyolina, núm. 63 (8 abril 1917), p. 2-4.
«Notes folclóriques». Gazeta Banyolina, núm. 67 (3 juny 1917), p. 2-4.
«Recorts de la nostra terra». Gazeta Banyolina, núm. 75 (23 setembre 1917), p. 2-3; núm. 76 (7 octubre 1917) p. 2-3.

1922
«El Quadroch». Agricultura Casolana, núm. 5, p. 9-10.

1926
«Folk-lore. Tradiciò de les Aloges». Gent d’Ara, núm. 14, p. 4. [Recollida en unes pàgines que reivindiquen la figura de P. Alsius i Torrent].

2015
El Magdalenense en la provincia de Gerona. Banyoles: Documenta Universitaria. [Edició pòstuma a càrrec de N. Soler Masferrer].

Obres inèdites

Ensayo histórico de la yglesia parroquial de Sta. Maria de los Turers de Bañolas. 94 p. [AFAL, Bibliografia, doc. 102, 1870]
La Bora Gran d’en Carreras. 155 p. [AFAL, Catàleg doc., carpeta núm. 7, doc. 177].

SIGLES DELS ARXIUS
AFAL: Arxiu de la Família Alsius
ACPE: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Bookmark and Share